ชื่อสถานี วันที่ เวลา ความเข้มแสง
(วัตต์/ม2)
อุณหภูมิเครื่อง
(oC)
อุณหภูมิ
(oC)
ความชื้น
(%RH)
ความกดอากาศ
(mBar)
ไฟฟ้า(Volt.) ระดับน้ำ(ม.รทก.) ฝน 10 นาที
(มม.)
ฝนชั่วโมงทื่แล้ว
(มม.)
ฝนชั่วโมงนี้
(มม.)
ฝนเมื่อวานนี้
(มม.)
ฝนวันนี้
(มม.)
ฝนสะสม
(มม.)
สถานะ
น่าน
 หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำน้ำพี้ ต. บ้านพี้ อ. บ้านหลวง จ. น่าน 2022-08-10 17:00:00 0 29.4 29.4 95.5 931.29 12.2 - 0 0 0 0.2 0 1097.8 ทำงานปกติ
 หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำแม่สะลา ต. บ้านฟ้า อ. บ้านหลวง จ. น่าน 2022-08-10 17:00:00 0.27 36.75 25.48 95 934.54 13.1 - 0 0 0.2 0.2 0.6 925.8 ทำงานปกติ
 หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำบ้านหลวง ต. บ้านฟ้า อ. บ้านหลวง จ. น่าน 2022-02-14 10:00:00 0 33.81 25.97 58.17 948.65 12.2 - 0 0 0 0 0 23.2 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 ต้นน้ำห้วยมัด ต. อวน อ. ปัว จ. น่าน 2022-08-10 17:00:00 - 39 30.9 75.4 937.9 13.1 - 0 0.2 0 18 0.2 589.2 ทำงานปกติ
 สะพานห้วยต้อ บ้านทุ่งกลาง ต. อวน อ. ปัว จ. น่าน 2022-08-10 17:40:00 - 40 34.6 66.7 968 13.3 281.27 0 0 0 1.4 0.2 370.2 ทำงานปกติ
 ต้นน้ำห้วยต้อ ต. อวน อ. ปัว จ. น่าน 2022-08-10 17:30:00 0 40.6 36.5 60.2 947.1 13.3 0 - - 0 - 0.2 1142.2 ทำงานปกติ
 สะพานห้วยมัด บ้านไร่พัฒนา ต. อวน อ. ปัว จ. น่าน 2021-03-19 10:10:00 - 40 32.8 57.4 979.8 11.2 273.61 0 0 0 0 0 53.2 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
พะเยา
 หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำน้ำเงิน ต. ผาช้างน้อย อ. ปง จ. พะเยา 2022-08-10 17:00:00 1.26 31.36 28.42 89.5 946.48 12.6 - 0 0 0 0 0 0 ทำงานปกติ
 หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำน้ำงิม ต. ผาช้างน้อย อ. ปง จ. พะเยา 2020-03-30 21:00:00 0 24.01 24.99 73.33 929.12 11.9 - 0 0 0 0 0 247.6 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 สะพานน้ำงิม ต. ผาช้างน้อย อ. ปง จ. พะเยา 2020-01-02 00:00:00 318.42 35.28 36.26 54.67 957.33 7.5 - 0 0 0 4.6 0 4.6 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 สะพานน้ำเงิน ต. ออย อ. ปง จ. พะเยา 2020-01-01 00:00:00 265.51 43.12 40.67 71 - 6.8 311.32 0 0 0 0 0 0 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำดอยกาด ต. ผาช้างน้อย อ. ปง จ. พะเยา 2022-08-09 00:00:00 0 18.13 18.13 - 852.08 11.9 - 0 0 0 51.8 8.8 1274.6 ระบบสื่อสารขัดข้อง
 สะพานบ้านขุนควร ต. ควร อ. ปง จ. พะเยา 2020-01-02 17:50:00 271.94 36.26 35.77 64.83 964.93 7.4 317.91 0 0 0 0 0.6 2 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 สะพานน้ำม่าว ต. ปง อ. ปง จ. พะเยา 2022-04-03 06:20:00 0 19.6 19.6 78.67 984.46 11.6 292.24 0 0 0 0 0 0.2 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำดอยผาจิ ต. ควร อ. ปง จ. พะเยา 2020-01-01 10:00:00 2.06 36.26 26.95 92.5 946.48 6.3 - 0 0 0 0 0 0 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 สะพานน้ำปี้ เชียงม่วน ต. เชียงม่วน อ. เชียงม่วน จ. พะเยา 2022-08-09 12:20:00 0 36.26 28.42 76.83 968.18 12.2 246.49 0 0 0 4 0 775.4 ระบบสื่อสารขัดข้อง
 หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำแม่ปุง ต. บ้านปิน อ. ดอกคำใต้ จ. พะเยา 2020-04-01 10:00:00 6.45 28.42 27.93 80.17 917.18 12.7 - 0 0 0 0 0 519.2 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 สถานีโทรมาตรฯ หน่วยศึกษาฯ แม่จั้วะ ต. สระ อ. เชียงม่วน จ. พะเยา 2022-05-26 23:00:00 0 26.46 25.97 85.33 931.29 11.8 - 0 0 0 0 0 155.2 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 สถานีโทรมาตรฯ สะพานน้ำแม่จั้วะ ต. สระ อ. เชียงม่วน จ. พะเยา 2020-01-05 20:50:00 193.05 31.85 31.36 84 974.69 12.9 274.11 0 0 0 0 3.8 3.8 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 สถานีโทรมาตรฯ หน่วยศึกษาฯ น้ำม่าว ต. ปง อ. ปง จ. พะเยา 2022-08-10 09:00:00 32.66 28.91 27.44 84.5 947.56 12.7 - 0 0 0 0 0 932 ทำงานปกติ
ลำปาง
 หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำขุนงาว ต. ปงเตา อ. งาว จ. ลำปาง 2022-08-02 23:00:00 7.33 24.99 22.54 97.83 871.61 11.9 - 0 0 0 0 0 584.6 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำขุนแหง ต. ปงเตา อ. งาว จ. ลำปาง 2022-08-10 17:40:00 0 29.4 28.42 79 942.14 12.8 - 0 0 0 2.2 0 285.2 ทำงานปกติ
 หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำห้วยโล่ง ต. นาแก อ. งาว จ. ลำปาง 2022-08-10 17:00:00 0 29.4 28.4 83.3 913.9 13.6 - 0 0.2 0.2 2 1.6 495.4 ทำงานปกติ
 หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำแม่หวด ต. บ้านหวด อ. งาว จ. ลำปาง 2022-08-10 17:30:00 0 25.97 24.99 97.17 939.97 12.4 - 0 0 0 0 0 296.4 ทำงานปกติ
 หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำแม่ตีบ ต. จางเหนือ อ. แม่เมาะ จ. ลำปาง 2020-01-01 15:00:00 0.14 36.75 28.42 81.5 916.1 7.7 - 0 0 0 0 0 0 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
สุโขทัย
 หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำห้วยท่าแพ ต. บ้านแก่ง อ. ศรีสัชนาลัย จ. สุโขทัย 2020-01-02 06:00:00 620.45 33.81 34.79 66.83 - 5 33.83 0 0 0 0 0 0 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 สะพานบ้านตึก ต. บ้านตึก อ. ศรีสัชนาลัย จ. สุโขทัย 2022-07-20 14:00:00 0 39.69 34.79 56 968.18 12.1 - 0 0 0 8.8 0 403.4 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำน้ำสิน ต. ตลิ่งชัน อ. บ้านด่านลานหอย จ. สุโขทัย 2022-06-18 19:00:00 0 30.87 31.36 58.5 987.71 12.1 - 0 0 0 0.2 0 256.6 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
แพร่
 สถานีศึกษาภูมิอากาศป่าไม้ลุ่มน้ำยม ต. ในเวียง อ. เมืองแพร่ จ. แพร่ 2022-08-10 17:00:00 0.18 30.38 29.4 79.33 973.61 12.1 - 0 0 0 0 0 628.4 ทำงานปกติ
 สะพานน้ำแม่สิน ต. นาพูน อ. วังชิ้น จ. แพร่ 2022-01-27 12:50:00 53.55 35.77 36.26 33.67 993.14 12.3 - 0 0 0 0 0 10.4 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 สะพานแม่คำมี ต. ไผ่โทน อ. ร้องกวาง จ. แพร่ 2022-07-08 10:30:00 349.64 34.3 32.83 82 974.69 14.3 - 0 0 0 0 0 190 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำแม่ถาง ต. น้ำเลา อ. ร้องกวาง จ. แพร่ 2022-08-10 17:40:00 - 33.5 29 80.6 963 12.9 - 0 0 0 0 0 955 ทำงานปกติ
 สะพานน้ำแม่ต้า ต. ต้าผามอก อ. ลอง จ. แพร่ 2022-07-12 10:20:00 243.22 35.28 35.28 59.17 984.46 12.1 156.17 0 0 0 0 0 472.4 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 สะพานแม่แคม ต. สวนเขื่อน อ. เมืองแพร่ จ. แพร่ 2022-07-08 13:00:00 176.07 38.71 37.73 55.67 955.16 12.1 8.51 0 0 0 9.8 0 421.6 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำแม่หล่าย ต. สวนเขื่อน อ. เมืองแพร่ จ. แพร่ 2020-01-01 08:00:00 10.17 30.87 29.4 80.83 913.93 9.7 - 0 0 0 1.8 0 0 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 หน่วยศึกษาพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำแม่สรอย ต. ป่าสัก อ. วังชิ้น จ. แพร่ 2022-06-19 00:00:00 0 24.5 24.5 89.17 977.95 12 - 0 0 0 0.2 0 303.8 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง
 สวนรุกขชาติห้วยโรง ต. ห้วยโรง อ. ร้องกวาง จ. แพร่ 2022-08-10 17:50:00 0 25.97 24.99 97 937.8 5.9 1.29 0.2 0 0.2 1.4 0.8 937.2 ทำงานปกติ
 หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำแม่สอง ต. เตาปูน อ. สอง จ. แพร่ 2022-06-18 23:00:00 0 26.46 25.48 98.5 982.29 10.1 - 0 0 0 9.8 0 402.6 อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง