สถานะสถานีวัดระดับน้ำทุกสถานี
รหัสสถานี ชื่อสถานี วันที่ เวลา น้ำลึก
(ม.)
ระดับน้ำ
(ม.รทก.)
เทียบความจุลำน้ำ
(%)
ฝนเมื่อวานนี้
(มม.)
ฝนวันนี้
(มม.)
สถานการณ์น้ำ สถานะ สถานะการทำงาน วันที่หยุดส่งข้อมูล
ลุ่มน้ำ
CHAU01  คลองชะอวด ต. ชะอวด อ. ชะอวด จ. นครศรีธรรมราช 2022-08-10 19:00:00 22.77 22.769 94.02 - 0 น้ำมาก เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
DNP035  สะพานห้วยต้อ บ้านทุ่งกลาง ต. อวน อ. ปัว จ. น่าน 2022-08-10 19:00:00 1.73 281.33 155.02 1.4 0.2 น้ำล้นตลิ่ง เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
DNP037  สะพานห้วยมัด บ้านไร่พัฒนา ต. อวน อ. ปัว จ. น่าน 2021-03-19 10:10:00 36.31 273.61 93.54 0 0 น้ำมาก ทรงตัว อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 509
FOP019  คลองสรอย วัดแม่ขมวก ต. สรอย อ. วังชิ้น จ. แพร่ 2022-08-10 19:00:00 1.47 155.68 69.24 0 4.6 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
FOP022  สะพานวัดมงคลร่วมใจ (บ้านวังสาร) ต. ท่าตาล อ. บางกระทุ่ม จ. พิษณุโลก 2022-08-10 19:00:00 6.94 38.46 94.86 19.4 0 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
FOP025  สะพานบางไตประชาบริรักษ์ ต. ตะกุกเหนือ อ. วิภาวดี จ. สุราษฎร์ธานี 2022-08-10 19:00:00 4.48 47 34.73 0.2 0 ปกติ เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
FOP026  สะพานคลองพาย ต. น้ำหัก อ. คีรีรัฐนิคม จ. สุราษฎร์ธานี 2022-08-10 19:00:00 0.42 77.91 11.17 0 0 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
FOP028  สะพานทางเข้าชุมชนบ้านปากซวด ต. พะแสง อ. บ้านตาขุน จ. สุราษฎร์ธานี 2022-08-10 19:00:00 0.33 31.01 7.92 0 0.8 น้ำน้อยวิกฤติ ทรงตัว ทำงานปกติ
FOP029  สะพานบ้านสวนปราง ต. คลองสระ อ. กาญจนดิษฐ์ จ. สุราษฎร์ธานี 2022-08-10 19:00:00 0.20 42.22 2.73 0 0 น้ำน้อยวิกฤติ ทรงตัว ทำงานปกติ
FOP030  สะพานข้ามคลองหวาด ต. คลองสระ อ. กาญจนดิษฐ์ จ. สุราษฎร์ธานี 2022-08-10 19:00:00 0.37 66.92 5.79 1 2.4 น้ำน้อยวิกฤติ ทรงตัว ทำงานปกติ
FOP035  สะพานข้ามคลองวังเคียน ต. วังอ่าง อ. ชะอวด จ. นครศรีธรรมราช 2022-08-10 19:00:00 2.21 10.69 29.19 4.8 0 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
FOP036  สะพานห้วยน้ำใส ต. เกาะขันธ์ อ. ชะอวด จ. นครศรีธรรมราช 2022-08-10 19:00:00 0.45 23.91 3.80 9.2 0 น้ำน้อยวิกฤติ ทรงตัว ทำงานปกติ
FOP037  สะพานข้ามคลองห้วยกรวด ต. เกาะขันธ์ อ. ชะอวด จ. นครศรีธรรมราช 2022-08-10 19:00:00 0.18 13.33 2.44 5.2 0 น้ำน้อยวิกฤติ ทรงตัว ทำงานปกติ
FOP038  สะพานบ้านแหลมโตนด ต. แหลมโตนด อ. ควนขนุน จ. พัทลุง 2022-08-10 19:00:00 2.38 2.67 65.26 0.2 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
FOP039  สะพานท่าสำเภา ต. ชัยบุรี อ. เมืองพัทลุง จ. พัทลุง 2022-08-10 19:00:00 4.83 0.03 78.74 1.6 0.6 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
FOP040  คลองกาแลกูโบ หมู่ที่ 1 ต. คลองใหม่ อ. ยะรัง จ. ปัตตานี 2022-08-10 19:00:00 15.32 3.25 98.69 4.2 0 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
FOP041  คลองสุงบบารู หมู่ที่ 4 ต. คลองใหม่ อ. ยะรัง จ. ปัตตานี 2022-08-10 19:00:00 16.59 4.01 85.76 6 0 น้ำมาก เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
FOP043  คลองปะแต ต. ปะแต อ. ยะหา จ. ยะลา 2022-08-10 19:00:00 12.16 28.79 64.35 0 0.6 ปกติ ลดลง ทำงานปกติ
FOP045  สะพานข้ามแม่น้ำปัตตานี ต. กรงปินัง อ. กรงปินัง จ. ยะลา 2022-08-10 19:00:00 15.85 21.8 82.65 0 0 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
MOU009  สะพานน้ำแม่สา ต. โป่งแยง อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่ 2022-08-10 19:00:00 0.27 735.48 8.33 23.4 1.2 น้ำน้อยวิกฤติ เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
MOU010  สะพานห้วยแม่ตาช้าง ต. บ้านปง อ. หางดง จ. เชียงใหม่ 2022-08-10 19:00:00 - - - - - - ทรงตัว หัววัดน้ำขัดข้อง
MOU015  สะพานห้วยแม่สาว ต. แม่สาว อ. แม่อาย จ. เชียงใหม่ 2022-08-10 19:00:00 3.74 460.24 66.82 0 0 ปกติ เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
MOU025  สะพานแม่น้ำน่าน บ้านเปียงก่อ ต. ขุนน่าน อ. เฉลิมพระเกียรติ จ. น่าน 2022-08-10 19:00:00 0.18 620.99 2.23 15.2 0 น้ำน้อยวิกฤติ เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
MOU027  สะพานน้ำยาว บ้านสองแคว ต. นาไร่หลวง อ. สองแคว จ. น่าน 2022-08-10 19:00:00 1.45 280.32 33.33 3 2.2 ปกติ ลดลง ทำงานปกติ
MOU035  สะพานน้ำขว้าง บ้านร้องแง ต. วรนคร อ. ปัว จ. น่าน 2022-08-10 19:00:00 0.90 256.99 27.88 0.6 5.6 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
PAS010  สะพานเตาปูน-ตาลเดี่ยว ต. ตาลเดี่ยว อ. แก่งคอย จ. สระบุรี 2022-08-10 19:00:00 4.20 10.8 35.52 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
CHN001  เมืองจันทบุรี ต. จันทนิมิต อ. เมืองจันทบุรี จ. จันทบุรี 2022-08-10 19:00:00 5.12 1.3 72.43 1 8.8 น้ำมาก เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
CHN004  แก่งหางแมว ต. แก่งหางแมว อ. แก่งหางแมว จ. จันทบุรี 2022-08-10 19:00:00 1.35 22.95 40.17 1.2 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
CHN005  นายายอาม ต. วังใหม่ อ. นายายอาม จ. จันทบุรี 2022-08-10 19:00:00 5.12 2.68 76.24 0.4 14.8 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
RAY001  เมืองแกลง ต. บ้านนา อ. แกลง จ. ระยอง 2022-08-10 19:00:00 5.07 2.62 79.08 0.2 0.8 น้ำมาก ลดลง ทำงานปกติ
RAY002  หนองบัว ต. หนองบัว อ. บ้านค่าย จ. ระยอง 2022-08-10 19:00:00 3.77 12.34 50.97 0 0.4 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
RAY003  ทับมา ต. ทับมา อ. เมืองระยอง จ. ระยอง 2022-08-10 19:00:00 1.00 9.18 30.28 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
RAY004  บ้านค่าย ต. ตาขัน อ. บ้านค่าย จ. ระยอง 2022-08-10 19:00:00 1.19 1.32 37.15 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
TRD001  เมืองตราด ต. ห้วยแร้ง อ. เมืองตราด จ. ตราด 2022-08-10 19:00:00 7.96 1.22 107.08 0.6 20.6 น้ำล้นตลิ่ง เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
TRD002  ห้วยแร้ง ต. ห้วยแร้ง อ. เมืองตราด จ. ตราด 2022-08-10 19:00:00 5.99 1.68 76.13 1 29 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
TRD003  วังกระแจะ ต. วังกระแจะ อ. เมืองตราด จ. ตราด 2022-08-10 19:00:00 6.54 1.03 97.03 0.8 16.8 น้ำมาก ลดลง ทำงานปกติ
TRD004  บางพระ ต. บางพระ อ. เมืองตราด จ. ตราด 2022-08-10 19:00:00 2.52 0.77 84.17 4.8 6.2 น้ำมาก ลดลง ทำงานปกติ
VLGE26  ชุมชนประแส ต. ปากน้ำกระแส อ. แกลง จ. ระยอง 2022-08-10 19:00:00 - 10.53 - 0 0 รอสำรวจเพิ่มเติม เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
BSP002  คลองขนาน ต. ร่อนทอง อ. บางสะพาน จ. ประจวบคีรีขันธ์ 2022-08-10 19:00:00 2.89 13.85 52.39 7 1.2 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
PRN001  ปราณบุรี ต. วังก์พง อ. ปราณบุรี จ. ประจวบคีรีขันธ์ 2022-08-10 19:00:00 3.14 1.04 34.77 0.4 0 ปกติ เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
PRN002  หัวหิน ต. ทับใต้ อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์ 2022-06-21 20:00:00 1.59 29.59 42.11 0 0 ปกติ ทรงตัว อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 50
ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
MDC004  ป่าพะยอม ต. เกาะเต่า อ. ป่าพะยอม จ. พัทลุง 2022-08-10 19:00:00 0.57 45.27 2.95 0 0 น้ำน้อยวิกฤติ ทรงตัว ทำงานปกติ
MDC005  คลองนาท่อม ต. ร่มเมือง อ. เมืองพัทลุง จ. พัทลุง 2022-08-10 19:00:00 3.62 19.9 27.85 0.2 0 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
SLA001  หาดใหญ่ ต. คอหงส์ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา 2022-08-10 19:00:00 5.74 2.48 51.48 23.6 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
SLA002  คลองหอยโข่ง ต. ทุ่งลาน อ. คลองหอยโข่ง จ. สงขลา 2022-08-10 19:00:00 3.40 2.39 32.84 0 0 ปกติ ลดลง ทำงานปกติ
SLA003  สะเดา ต. ท่าโพธิ์ อ. สะเดา จ. สงขลา 2022-08-10 19:00:00 2.22 12.86 37.29 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
SLA005  ปากรอ ต. ปากรอ อ. สิงหนคร จ. สงขลา 2022-08-10 19:00:00 6.46 0.14 88.54 0 0 น้ำมาก เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
SLA007  บางกล่ำ ต. ท่าช้าง อ. บางกล่ำ จ. สงขลา 2022-08-10 19:00:00 1.59 -0.15 47.73 0 0 ปกติ เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก
MDC001  ตลาดเก่าตะกั่วป่า ต. โคกเคียน อ. ตะกั่วป่า จ. พังงา 2022-08-10 19:00:00 2.11 -0.36 34.66 0 0 ปกติ ลดลง ทำงานปกติ
NKO001  ทุ่งสง ต. ปากแพรก อ. ทุ่งสง จ. นครศรีธรรมราช 2022-08-10 19:00:00 0.61 51.18 13.17 0 0 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
RNG001  เมืองระนอง ต. เขานิเวศน์ อ. เมืองระนอง จ. ระนอง 2022-08-10 19:00:00 0.65 8.02 19.21 9.4 2.2 น้ำน้อย เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
STU001  เมืองสตูล ต. ฉลุง อ. เมืองสตูล จ. สตูล 2022-08-10 19:00:00 2.19 13.71 58.18 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
STU002  ละงู ต. ละงู อ. ละงู จ. สตูล 2022-08-10 19:00:00 0.90 -0.27 28.08 0 0 น้ำน้อย เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
STU003  มะนัง ต. นิคมพัฒนา อ. มะนัง จ. สตูล 2022-08-10 19:00:00 1.70 5.84 19.45 0 0 น้ำน้อย เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
STU004  ควนกาหลง ต. อุใดเจริญ อ. ควนกาหลง จ. สตูล 2022-08-10 19:00:00 1.65 21.28 25.76 0.2 1 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
SWR025  ฝายคลองท่าเลา ต. นาหลวงเสน อ. ทุ่งสง จ. นครศรีธรรมราช 2022-08-10 19:00:00 2.33 122.83 70.41 7.8 0 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
TKP001  ตะกั่วป่า ต. ตำตัว อ. ตะกั่วป่า จ. พังงา 2022-08-10 19:00:00 0.23 4.47 6.76 0.8 6.2 น้ำน้อยวิกฤติ ทรงตัว ทำงานปกติ
TKP002  เมืองพังงา ต. ถ้ำน้ำผุด อ. เมืองพังงา จ. พังงา 2022-08-10 19:00:00 1.21 2.7 19.30 0 4.6 น้ำน้อย เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
TNG001  ท่าสะบ้า ต. ท่าสะบ้า อ. วังวิเศษ จ. ตรัง 2022-08-10 19:00:00 1.76 6.67 26.65 0 0 น้ำน้อย เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
TNG002  เมืองตรัง ต. บางรัก อ. เมืองตรัง จ. ตรัง 2022-08-10 19:00:00 3.66 0.57 51.26 0 2 ปกติ ลดลง ทำงานปกติ
TNG003  คลองนางน้อย ต. นาโยงใต้ อ. เมืองตรัง จ. ตรัง 2022-08-10 19:00:00 1.95 15.95 69.12 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
TNG004  ปะเหลียน ต. ท่าพญา อ. ปะเหลียน จ. ตรัง 2022-08-10 19:00:00 1.99 1.22 36.41 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
TNG005  วังวิเศษ ต. เขาวิเศษ อ. วังวิเศษ จ. ตรัง 2022-08-10 19:00:00 2.96 11.55 54.73 0.8 0 ปกติ ลดลง ทำงานปกติ
TNG006  รัษฎา ต. ควนเมา อ. รัษฎา จ. ตรัง 2022-08-10 19:00:00 2.82 19.92 38.39 5.4 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก
CMP001  เมืองชุมพร ต. หาดพันไกร อ. เมืองชุมพร จ. ชุมพร 2022-08-10 19:00:00 2.85 2.77 34.27 5.2 1 ปกติ เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
CMP002  หลังสวน ต. ขันเงิน อ. หลังสวน จ. ชุมพร 2022-08-10 19:00:00 4.07 0.46 52.47 0.2 0 ปกติ เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
MDC006  คลองท่าดี ต. กำแพงเซา อ. เมืองนครศรีธรรมราช จ. นครศรีธรรมราช 2022-08-10 19:00:00 1.24 20.24 16.65 0 0 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
NKO002  เชียรใหญ่ ต. การะเกด อ. เชียรใหญ่ จ. นครศรีธรรมราช 2022-08-10 19:00:00 12.74 -0.61 76.41 1.6 0 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
NPI001  ท่าศาลา ต. สระแก้ว อ. ท่าศาลา จ. นครศรีธรรมราช 2022-08-10 19:00:00 3.98 0.41 55.97 0 0 ปกติ ลดลง ทำงานปกติ
NPI002  นบพิตำ ต. สระแก้ว อ. ท่าศาลา จ. นครศรีธรรมราช 2022-08-10 19:00:00 -1.16 12.19 -14.41 0 0 น้ำน้อยวิกฤติ ทรงตัว ทำงานปกติ
SAY001  สุคิริน ต. สุคิริน อ. สุคิริน จ. นราธิวาส 2022-08-10 19:00:00 13.66 100.49 87.30 0 0 น้ำมาก ลดลง ทำงานปกติ
SAY002  ศรีสาคร ต. ศรีสาคร อ. ศรีสาคร จ. นราธิวาส 2022-08-10 19:00:00 1.66 24.15 13.24 0 0 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
SVI001  สวี 1 ต. นาโพธิ์ อ. สวี จ. ชุมพร 2022-08-10 19:00:00 5.52 0.72 74.14 0.4 1.6 น้ำมาก เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
SVI002  สวี 2 ต. นาสัก อ. สวี จ. ชุมพร 2022-08-10 19:00:00 3.44 0.75 28.82 0.8 3.4 น้ำน้อย ลดลง ทำงานปกติ
TBW020  สะพานข้ามคลองคดศอก ต. หงษ์เจริญ อ. ท่าแซะ จ. ชุมพร 2022-07-27 13:00:00 -6.48 9.6 -123.48 2.2 0.4 น้ำน้อยวิกฤติ ทรงตัว อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 14
TBW021  สะพานมิตรภาพรับร่อ-หินแก้ว ต. รับร่อ อ. ท่าแซะ จ. ชุมพร 2022-08-10 19:00:00 2.15 8.63 23.40 10.6 6.8 น้ำน้อย เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
VLGE29  ชุมชนบ้านท่าด่าน ต. ดอนรัก อ. หนองจิก จ. ปัตตานี 2022-08-10 19:00:00 13.99 0.48 98.80 6 0 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
ลุ่มน้ำกก
CHM003  แม่อาย ต. ท่าตอน อ. แม่อาย จ. เชียงใหม่ 2022-08-10 19:00:00 6.45 446.36 65.53 0.2 0 ปกติ ลดลง ทำงานปกติ
CHM007  ฝาง ต. แม่สูน อ. ฝาง จ. เชียงใหม่ 2022-08-10 19:00:00 3.29 510.13 89.72 0.2 0 น้ำมาก ลดลง ทำงานปกติ
CHR001  เมืองเชียงราย ต. ป่าอ้อดอนชัย อ. เมืองเชียงราย จ. เชียงราย 2022-08-10 19:00:00 4.60 404.48 81.06 0 0 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
CHR004  แม่สรวย ต. แม่สรวย อ. แม่สรวย จ. เชียงราย 2022-08-10 19:00:00 2.85 453.36 82.73 0.2 22.2 น้ำมาก เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
CHR005  เชียงแสน ต. โยนก อ. เชียงแสน จ. เชียงราย 2022-08-10 19:00:00 4.17 359.39 43.74 0.6 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
TBW022  สะพานแม่ฟ้าหลวง ต. รอบเวียง อ. เมืองเชียงราย จ. เชียงราย 2022-08-10 19:00:00 2.71 391.19 71.71 0.2 19.2 น้ำมาก ลดลง ทำงานปกติ
ลุ่มน้ำชี
CHI001  บ้านเขว้า ต. ภูแลนคา อ. บ้านเขว้า จ. ชัยภูมิ 2022-08-10 19:00:00 6.62 203.88 42.42 1.6 0 ปกติ ลดลง ทำงานปกติ
CHI002  หนองบัวระเหว ต. หนองบัวระเหว อ. หนองบัวระเหว จ. ชัยภูมิ 2022-08-10 19:00:00 7.85 192.51 71.70 2.8 0 น้ำมาก ลดลง ทำงานปกติ
CHI003  เมืองชัยภูมิ ต. บ้านค่าย อ. เมืองชัยภูมิ จ. ชัยภูมิ 2022-08-10 19:00:00 5.70 182.72 67.00 1.2 0 ปกติ เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
CHI005  ชนบท ต. ชนบท อ. ชนบท จ. ขอนแก่น 2022-08-10 19:00:00 9.97 159.43 82.27 17.6 0 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
CHI006  เมืองขอนแก่น ต. ท่าพระ อ. เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น 2022-08-10 19:00:00 7.06 148.57 61.25 35.2 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
CHI007  โกสุมพิสัย ต. หัวขวาง อ. โกสุมพิสัย จ. มหาสารคาม 2022-08-10 19:00:00 8.65 143.11 58.42 1.6 1.2 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
CHI010  มหาชนะชัย ต. ฟ้าหยาด อ. มหาชนะชัย จ. ยโสธร 2022-08-10 19:00:00 8.33 119.02 74.92 6 0.2 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
CHI011  เขื่องใน ต. เขื่องใน อ. เขื่องใน จ. อุบลราชธานี 2022-08-10 19:00:00 8.73 113.89 75.05 8.2 0 น้ำมาก ลดลง ทำงานปกติ
CHI012  เมืองมหาสารคาม ต. เกิ้ง อ. เมืองมหาสารคาม จ. มหาสารคาม 2022-08-10 19:00:00 5.67 139.39 52.59 32.2 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
CHI013  ยางตลาด ต. ดอนสมบูรณ์ อ. ยางตลาด จ. กาฬสินธุ์ 2022-08-10 19:00:00 5.74 137.79 46.86 33 20 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
CHI015  สะพานฉลองขอนแก่น 200 ปี ต. หนองตูม อ. เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น 2022-08-10 19:00:00 5.66 150.54 74.70 10.6 0 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
TBW025  คลองปาว ต. เหล่าอ้อย อ. ร่องคำ จ. กาฬสินธุ์ 2022-08-10 19:00:00 5.58 130.86 69.99 0.4 0.2 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
TBW026  ห้วยยัง ต. ไค้นุ่น อ. ห้วยผึ้ง จ. กาฬสินธุ์ 2022-08-10 19:00:00 4.69 159.84 66.69 4.4 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
TBW029  ลำน้ำยัง ต. แวง อ. โพนทอง จ. ร้อยเอ็ด 2022-08-10 19:00:00 4.19 136.19 41.17 21.4 0 ปกติ ลดลง ทำงานปกติ
ลุ่มน้ำตาปี
NKO003  ถ้ำพรรณรา ต. ถ้ำพรรณรา อ. ถ้ำพรรณรา จ. นครศรีธรรมราช 2022-08-10 19:00:00 3.47 13.91 33.31 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
NKO004  ทุ่งใหญ่ ต. บางรูป อ. ทุ่งใหญ่ จ. นครศรีธรรมราช 2022-08-10 19:00:00 1.73 11.35 26.13 0 0 น้ำน้อย ลดลง ทำงานปกติ
TPI001  พุนพิน 1 ต. ท่าข้าม อ. พุนพิน จ. สุราษฎร์ธานี 2022-08-10 19:00:00 6.14 0.52 78.16 0 0 น้ำมาก เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
TPI002  พุนพิน 2 ต. หนองไทร อ. พุนพิน จ. สุราษฎร์ธานี 2022-08-10 19:00:00 5.79 0.52 65.02 0 0 ปกติ เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
TPI003  พุนพิน 3 ต. ท่าสะท้อน อ. พุนพิน จ. สุราษฎร์ธานี 2022-08-10 19:00:00 6.03 0.83 77.09 0 0 น้ำมาก เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
TPI004  ท่าขนอม ต. ท่าขนอน อ. คีรีรัฐนิคม จ. สุราษฎร์ธานี 2022-08-10 19:00:00 5.55 5.98 49.61 0 0 ปกติ เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
TPI005  เวียงสระ ต. ทุ่งหลวง อ. เวียงสระ จ. สุราษฎร์ธานี 2022-08-10 19:00:00 3.34 6.42 52.42 0 0.4 ปกติ ลดลง ทำงานปกติ
TPI006  พระแสง ต. ไทรขึง อ. พระแสง จ. สุราษฎร์ธานี 2022-08-10 19:00:00 2.41 7.92 33.29 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
TPI007  วิภาวดี ต. ตะกุกเหนือ อ. วิภาวดี จ. สุราษฎร์ธานี 2022-08-10 19:00:00 2.30 23.29 18.87 0 0 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
VLGE16  ชุมชนลีเล็ด ต. ลีเล็ด อ. พุนพิน จ. สุราษฎร์ธานี 2022-08-10 19:00:00 3.52 0.68 72.86 0 0 น้ำมาก เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
VLGE40  บ้านทับคริสต์ ต. คลองชะอุ่น อ. พนม จ. สุราษฎร์ธานี 2022-08-10 19:00:00 - 39.51 - 0 0.8 รอสำรวจเพิ่มเติม ทรงตัว ทำงานปกติ
ลุ่มน้ำท่าจีน
BKK006  คลองมหาชัย วัดพันท้ายนรสิงห์ ต. พันท้ายนรสิงห์ อ. เมืองสมุทรสาคร จ. สมุทรสาคร 2022-08-10 19:00:00 3.69 1.02 92.83 0 0 น้ำมาก เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
GLF002  ปากแม่น้ำท่าจีน ต. บางหญ้าแพรก อ. เมืองสมุทรสาคร จ. สมุทรสาคร 2022-08-10 19:00:00 - 1.94 - 0 0 รอสำรวจเพิ่มเติม ลดลง ทำงานปกติ
THA003  ด่านช้าง ต. ด่านช้าง อ. ด่านช้าง จ. สุพรรณบุรี 2022-08-10 19:00:00 1.57 62.57 16.77 0.2 0 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
THA004  สามชุก ต. สามชุก อ. สามชุก จ. สุพรรณบุรี 2022-08-10 19:00:00 3.80 6.34 70.34 0.2 0 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
THA005  เมืองสุพรรณบุรี ต. ท่าพี่เลี้ยง อ. เมืองสุพรรณบุรี จ. สุพรรณบุรี 2022-08-10 19:00:00 4.57 2.97 69.68 0.2 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
THA006  บางตาเถร ต. บางตาเถร อ. สองพี่น้อง จ. สุพรรณบุรี 2022-08-10 19:00:00 4.22 2.15 100.38 4.6 0.4 น้ำล้นตลิ่ง เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
THA007  บางเลน ต. บางเลน อ. บางเลน จ. นครปฐม 2022-08-10 19:00:00 9.17 1.66 94.38 0 0 น้ำมาก เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
THA008  สามพราน ต. หอมเกร็ด อ. สามพราน จ. นครปฐม 2022-08-10 19:00:00 9.25 1.26 93.10 0 0 น้ำมาก เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
THA009  เมืองสมุทรสาคร ต. ท่าจีน อ. เมืองสมุทรสาคร จ. สมุทรสาคร 2022-08-10 19:00:00 8.36 1.41 94.21 0.4 0 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
THA010  สองพี่น้อง ต. สองพี่น้อง อ. สองพี่น้อง จ. สุพรรณบุรี 2022-08-10 19:00:00 4.01 2.49 101.34 0 0 น้ำล้นตลิ่ง ทรงตัว ทำงานปกติ
THA011  บางปลา ต. บางปลา อ. บางเลน จ. นครปฐม 2022-08-10 19:00:00 4.55 1.78 74.49 0 0 น้ำมาก ลดลง ทำงานปกติ
VLGE20  ศาลาดิน ต. มหาสวัสดิ์ อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 2022-08-10 19:00:00 2.75 0.73 63.54 0.2 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
ลุ่มน้ำน่าน
DIV003  คลองผันน้ำยม-น่าน3 ต. คอรุม อ. พิชัย จ. อุตรดิตถ์ 2022-08-10 19:00:00 6.90 49.45 62.05 15.6 1.6 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
FOP005  ลำน้ำขว้าง (ฝายจ้าว) ต. ศิลาแลง อ. ปัว จ. น่าน 2022-08-10 19:00:00 1.77 294.09 35.19 1 9.8 ปกติ เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
FOP008  ลำน้ำกูน ต. ศิลาแลง อ. ปัว จ. น่าน 2022-08-10 19:00:00 0.28 297.19 15.33 1.2 1.2 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
FOP011  สะพานน้ำมวบ (บ้านภูแยง) ต. ดู่พงษ์ อ. สันติสุข จ. น่าน 2022-08-10 19:00:00 3.02 261.89 47.19 0.4 4.6 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
FOP013  บ้านตอง ต. แม่จริม อ. แม่จริม จ. น่าน 2022-08-10 19:00:00 0.41 357.12 10.33 41 2.4 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
KWN001  นครไทย ต. นครไทย อ. นครไทย จ. พิษณุโลก 2022-08-10 19:00:00 5.44 202.22 123.36 1 0 น้ำล้นตลิ่ง ทรงตัว ทำงานปกติ
KWN002  วัดโบสถ์ ต. วัดโบสถ์ อ. วัดโบสถ์ จ. พิษณุโลก 2022-08-10 19:00:00 3.28 43.27 34.51 7.8 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
NAN001  ท่าวังผา ต. ท่าวังผา อ. ท่าวังผา จ. น่าน 2022-08-10 19:00:00 3.77 220.1 54.02 0 0 ปกติ ลดลง ทำงานปกติ
NAN002  ภูเพียง ต. เมืองจัง อ. ภูเพียง จ. น่าน 2022-08-10 19:00:00 4.00 199.06 37.80 0 0 ปกติ เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
NAN003  เมืองน่าน ต. ท่าน้าว อ. ภูเพียง จ. น่าน 2022-08-10 19:00:00 - - - 0.2 0.4 - ทรงตัว หัววัดน้ำขัดข้อง
NAN004  พิชัย ต. ในเมือง อ. พิชัย จ. อุตรดิตถ์ 2022-08-10 19:00:00 5.47 49.15 69.58 17.4 0.2 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
NAN005  แม่น้ำเข็ก (ว้งทอง) ต. วังนกแอ่น อ. วังทอง จ. พิษณุโลก 2022-08-10 19:00:00 3.49 137.36 55.43 2 1 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
NAN006  บางกระทุ่ม ต. โคกสลุด อ. บางกระทุ่ม จ. พิษณุโลก 2022-08-10 19:00:00 5.45 34.59 50.86 2 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
NAN007  ตะพานหิน ต. งิ้วราย อ. ตะพานหิน จ. พิจิตร 2022-08-10 19:00:00 9.12 30.81 73.14 16.8 0 น้ำมาก เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
NAN008  ชุมแสง ต. เกยไชย อ. ชุมแสง จ. นครสวรรค์ 2022-08-10 19:00:00 6.95 23.16 59.09 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
NAN009  เวียงสา ต. ส้าน อ. เวียงสา จ. น่าน 2022-08-10 19:00:00 4.73 181.02 75.29 0.2 0 น้ำมาก ลดลง ทำงานปกติ
NAN010  น้ำปาด ต. บ้านฝาย อ. น้ำปาด จ. อุตรดิตถ์ 2022-08-10 19:00:00 4.13 156.55 58.71 0.4 0.2 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
NAN011  เมืองอุตรดิตถ์ ต. ป่าเซ่า อ. เมืองอุตรดิตถ์ จ. อุตรดิตถ์ 2022-08-10 19:00:00 3.59 53.27 43.03 9.6 1 ปกติ ลดลง ทำงานปกติ
NAN012  เมืองพิษณุโลก ต. ปากโทก อ. เมืองพิษณุโลก จ. พิษณุโลก 2022-08-10 19:00:00 7.52 40.08 58.91 11.4 0 ปกติ เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
NAN013  วังทอง ต. วังทอง อ. วังทอง จ. พิษณุโลก 2022-08-10 19:00:00 9.80 48.16 90.09 20 0 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
NAN014  ตรอน ต. หาดสองแคว อ. ตรอน จ. อุตรดิตถ์ 2022-08-10 19:00:00 6.21 51.19 86.49 20.2 0 น้ำมาก ลดลง ทำงานปกติ
TB0001  บ้านกาใส ต. สะเนียน อ. เมืองน่าน จ. น่าน 2022-07-26 10:20:00 - 232.14 - 0 0 รอสำรวจเพิ่มเติม ทรงตัว อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 15
TBW014  สะพานข้ามคลองเกรียงไกร ต. บางเคียน อ. ชุมแสง จ. นครสวรรค์ 2022-08-10 19:00:00 4.84 22.16 80.90 0 5.8 น้ำมาก เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
VLGE12  นครป่าหมาก ต. นครป่าหมาก อ. บางกระทุ่ม จ. พิษณุโลก 2022-08-10 19:00:00 3.26 36.12 56.57 3.8 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
ลุ่มน้ำบางปะกง
BKK009  คลองลำปลาทิว ลาดกระบัง ต. ลาดกระบัง อ. ลาดกระบัง จ. กรุงเทพมหานคร 2022-08-10 19:00:00 3.23 0.06 85.14 0 0 น้ำมาก ลดลง ทำงานปกติ
BKK012  คลองสำโรง บางเสาธง ต. บางเสาธง อ. บางเสาธง จ. สมุทรปราการ 2022-08-10 19:00:00 1.38 -0.26 63.42 0 0 ปกติ เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
BKK015  คลองหกวา ลำลูกกา คลอง8 ต. ลำลูกกา อ. ลำลูกกา จ. ปทุมธานี 2022-08-10 19:00:00 3.42 0.94 65.95 4.4 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
BKK016  ปากคลองพระองค์เจ้าฯ (บางน้ำเปรี้ยว) ต. บางน้ำเปรี้ยว อ. บางน้ำเปรี้ยว จ. ฉะเชิงเทรา 2022-08-10 19:00:00 2.74 0.31 74.72 0 0.2 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
BKK017  คลองจระเข้ใหญ่ บางเสาธง (วัดศรีวารีน้อย) ต. ศีรษะจรเข้ใหญ่ อ. บางเสาธง จ. สมุทรปราการ 2022-08-10 19:00:00 1.99 -0.19 76.16 0 0 น้ำมาก เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
BPK001  บางปะกง ต. ท่าสะอ้าน อ. บางปะกง จ. ฉะเชิงเทรา 2022-08-10 19:00:00 13.06 1.41 98.06 0 0 น้ำมาก ลดลง ทำงานปกติ
BPK002  เมืองฉะเชิงเทรา ต. บางพระ อ. เมืองฉะเชิงเทรา จ. ฉะเชิงเทรา 2021-10-27 10:40:00 12.79 1.57 98.50 - - น้ำมาก ทรงตัว อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 287
BPK003  บางน้ำเปรี้ยว ต. บางขนาก อ. บางน้ำเปรี้ยว จ. ฉะเชิงเทรา 2022-08-10 19:00:00 11.84 0.89 95.35 1.4 3.4 น้ำมาก เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
BPK004  พนมสารคาม ต. เกาะขนุน อ. พนมสารคาม จ. ฉะเชิงเทรา 2022-08-10 19:00:00 5.83 4.17 82.64 1.2 5.8 น้ำมาก เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
NYK000  องครักษ์ ต. องครักษ์ อ. องครักษ์ จ. นครนายก 2022-08-10 19:00:00 5.07 1.9 88.17 1.6 0 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
NYK001  สะพานวังแก่ง ต. เขาเพิ่ม อ. บ้านนา จ. นครนายก 2022-08-10 19:00:00 2.34 14.99 36.66 3.4 5 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
NYK008  สะพานเขานางบวช ต. ศรีนาวา อ. เมืองนครนายก จ. นครนายก 2022-08-10 19:00:00 3.31 5.95 52.83 2 0 ปกติ ลดลง ทำงานปกติ
NYK014  สะพานโยธกา ต. บางเตย อ. บ้านสร้าง จ. ปราจีนบุรี 2022-08-10 19:00:00 8.86 1.64 94.12 0.8 5 น้ำมาก เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
ลุ่มน้ำปราจีนบุรี
PRC001  กบินทร์บุรี ต. กบินทร์ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 2022-08-10 19:00:00 9.12 7.33 68.96 1 0.4 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
PRC002  เมืองปราจีนบุรี ต. หน้าเมือง อ. เมืองปราจีนบุรี จ. ปราจีนบุรี 2022-08-10 19:00:00 7.18 2.31 80.59 2.8 3.4 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
PRC003  นาดี ต. สะพานหิน อ. นาดี จ. ปราจีนบุรี 2022-08-10 19:00:00 4.01 11.48 43.07 4.4 21 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
PRC004  ประจันตคาม (KGT7A) ต. ประจันตคาม อ. ประจันตคาม จ. ปราจีนบุรี 2022-08-10 19:00:00 4.09 5 71.10 0 0 น้ำมาก เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
PRC005  ศรีมหาโพธิ (KGT6) ต. บ้านทาม อ. ศรีมหาโพธิ จ. ปราจีนบุรี 2022-08-10 19:00:00 7.46 4.9 73.56 1.8 4.6 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
SKE001  คลองพระปรง ต. ศาลาลำดวน อ. เมืองสระแก้ว จ. สระแก้ว 2022-08-10 19:00:00 5.13 15.32 76.85 5.2 9.2 น้ำมาก เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
SKE002  เมืองสระแก้ว ต. สระขวัญ อ. เมืองสระแก้ว จ. สระแก้ว 2022-08-10 19:00:00 6.66 30.95 63.59 2.6 5 ปกติ เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
VLGE47  วัดบางแตน ต. บางแตน อ. บ้านสร้าง จ. ปราจีนบุรี 2022-08-10 19:00:00 - 13.13 - 1.4 2.4 รอสำรวจเพิ่มเติม เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
ลุ่มน้ำปัตตานี
PAT001  บันนังสตา ต. บันนังสตา อ. บันนังสตา จ. ยะลา 2022-08-10 19:00:00 16.55 36.34 89.18 0 0 น้ำมาก เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
PAT002  เมืองยะลา ต. ตาเซะ อ. เมืองยะลา จ. ยะลา 2022-08-10 19:00:00 11.07 12.81 91.41 0 0 น้ำมาก ลดลง ทำงานปกติ
VLGE41  ชุมชนบ้านควน 1 ต. พร่อน อ. เมืองยะลา จ. ยะลา 2022-08-10 19:00:00 - 37.66 - 1.4 0 รอสำรวจเพิ่มเติม ลดลง ทำงานปกติ
VLGE42  ชุมชนบ้านควน 2 ต. พร่อน อ. เมืองยะลา จ. ยะลา 2022-08-10 19:00:00 - 37.96 - 0.4 0 รอสำรวจเพิ่มเติม ลดลง ทำงานปกติ
ลุ่มน้ำปิง
CHM001  สันทราย ต. แม่แฝก อ. สันทราย จ. เชียงใหม่ 2022-08-10 19:00:00 3.62 316.72 44.35 0.2 0 ปกติ เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
CHM002  ฮอด ต. หางดง อ. ฮอด จ. เชียงใหม่ 2022-08-10 19:00:00 4.88 259.39 77.12 1.8 0 น้ำมาก เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
CHM004  เชียงดาว ต. เชียงดาว อ. เชียงดาว จ. เชียงใหม่ 2022-08-10 19:00:00 1.93 379.96 52.39 0 0 ปกติ ลดลง ทำงานปกติ
CHM005  แม่แตง ต. สันมหาพน อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่ 2022-08-10 19:00:00 3.05 332.14 45.36 0 0 ปกติ ลดลง ทำงานปกติ
CHM006  จอมทอง ต. ข่วงเปา อ. จอมทอง จ. เชียงใหม่ 2022-08-10 19:00:00 6.03 272.85 61.06 1.2 0.4 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
DIV005  ท่อทองแดง1 ต. หนองปลิง อ. เมืองกำแพงเพชร จ. กำแพงเพชร 2022-08-10 19:00:00 2.02 74.57 39.12 1.2 0.4 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
FOP015  ลำน้ำกวงสะพานศรีดอนชัย ต. บ้านธิ อ. บ้านธิ จ. ลำพูน 2022-08-10 19:00:00 4.65 292.47 71.35 0.2 0 น้ำมาก ลดลง ทำงานปกติ
FOP016  ลำน้ำสานบ้านทุ่งยาวเหนือ ต. ศรีบัวบาน อ. เมืองลำพูน จ. ลำพูน 2022-08-10 19:00:00 3.16 318.64 37.43 4 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
PIN001  บ้านตาก ต. ตากตก อ. บ้านตาก จ. ตาก 2022-08-10 19:00:00 1.30 119.02 33.50 4.2 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
PIN002  เมืองตาก ต. ประดาง อ. วังเจ้า จ. ตาก 2022-08-10 19:00:00 0.60 99.3 22.85 0.8 0 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
PIN003  สะพานลานดอกไม้ ต. ลานดอกไม้ อ. เมืองกำแพงเพชร จ. กำแพงเพชร 2022-08-10 19:00:00 0.69 80.83 15.34 0.6 0 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
PIN004  ขาณุวรลักษบุรี ต. ป่าพุทรา อ. ขาณุวรลักษบุรี จ. กำแพงเพชร 2022-08-10 19:00:00 - - - 3.6 0.2 - ทรงตัว หัววัดน้ำขัดข้อง
PIN005  เก้าเลี้ยว ต. หัวดง อ. เก้าเลี้ยว จ. นครสวรรค์ 2022-08-10 19:00:00 2.61 28.9 49.81 2.8 9.4 ปกติ เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
PIN006  เมืองกำแพงเพชร (P7A) ต. นครชุม อ. เมืองกำแพงเพชร จ. กำแพงเพชร 2022-08-10 19:00:00 2.43 72.68 30.71 10.2 0.4 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
TB0006  ทต.ทุ่งสะโตก ต. ทุ่งสะโตก อ. สันป่าตอง จ. เชียงใหม่ 2022-08-10 19:00:00 1.77 291.61 75.54 6.4 0 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
TBW008  ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ต. เมืองเล็น อ. สันทราย จ. เชียงใหม่ 2022-08-10 19:00:00 2.14 320.89 61.55 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
ลุ่มน้ำป่าสัก
PAS001  หล่มสัก ต. หล่มสัก อ. หล่มสัก จ. เพชรบูรณ์ 2022-08-10 19:00:00 6.23 144.94 108.08 21.6 0.8 น้ำล้นตลิ่ง ลดลง ทำงานปกติ
PAS002  เมืองเพชรบูรณ์ ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์ 2022-08-10 19:00:00 7.13 115.74 94.81 2.2 1.2 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
PAS003  หนองไผ่ ต. นาเฉลียง อ. หนองไผ่ จ. เพชรบูรณ์ 2022-08-10 19:00:00 5.81 94.05 109.62 12 0.2 น้ำล้นตลิ่ง ทรงตัว ทำงานปกติ
PAS004  วิเชียรบุรี ต. ท่าโรง อ. วิเชียรบุรี จ. เพชรบูรณ์ 2022-08-10 19:00:00 8.51 65.84 95.67 0.2 0 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
PAS008  ท่าเรือ ต. ท่าเรือ อ. ท่าเรือ จ. พระนครศรีอยุธยา 2022-08-10 19:00:00 8.43 2.98 72.86 1.6 0 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
PAS009  นครหลวง ต. บ่อโพง อ. นครหลวง จ. พระนครศรีอยุธยา 2022-08-10 19:00:00 6.76 1.41 73.25 0.6 0 น้ำมาก เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
ลุ่มน้ำมูล
MUN002  เฉลิมพระเกียรติ ต. หนองยาง อ. เฉลิมพระเกียรติ จ. นครราชสีมา 2022-08-10 19:00:00 4.24 165.12 61.02 7.6 0.8 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
MUN003  ชุมพวง ต. ท่าลาด อ. ชุมพวง จ. นครราชสีมา 2022-08-10 19:00:00 6.57 146.55 86.55 0.2 0 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
MUN005  ราษีไศล ต. เมืองคง อ. ราษีไศล จ. ศรีสะเกษ 2022-08-10 19:00:00 5.73 114.63 62.15 3.2 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
MUN006  วารินชำราบ ต. คำน้ำแซบ อ. วารินชำราบ จ. อุบลราชธานี 2022-08-10 19:00:00 8.33 110.06 70.54 11 0.2 น้ำมาก เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
MUN009  เมืองสุรินทร์ ต. ตระแสง อ. เมืองสุรินทร์ จ. สุรินทร์ 2022-08-10 19:00:00 6.06 134.18 65.83 1 0 ปกติ เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
MUN010  เมืองศรีสะเกษ ต. เมืองเหนือ อ. เมืองศรีสะเกษ จ. ศรีสะเกษ 2022-08-10 19:00:00 3.87 113.28 44.16 4.2 1.2 ปกติ เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
MUN011  พิบูลมังสาหาร ต. โพธิ์ศรี อ. พิบูลมังสาหาร จ. อุบลราชธานี 2022-08-10 19:00:00 3.91 108.33 48.95 15.6 1.8 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
MUN012  ประโคนชัย ต. ไพศาล อ. ประโคนชัย จ. บุรีรัมย์ 2022-08-10 19:00:00 6.88 148.93 87.38 2.8 1.2 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
MUN014  สตึก ต. นิคม อ. สตึก จ. บุรีรัมย์ 2022-08-10 19:00:00 6.77 128.46 75.82 13.2 1.6 น้ำมาก เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
MUN015  ท่าตูม ต. ทุ่งกุลา อ. ท่าตูม จ. สุรินทร์ 2022-08-10 19:00:00 7.43 122.43 72.59 0.2 0.4 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
MUN017  เมืองอุบลราชธานี ต. หัวดอน อ. เขื่องใน จ. อุบลราชธานี 2022-07-27 22:00:00 4.28 110.01 47.41 0.8 0.4 ปกติ ทรงตัว อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 14
TBW017  สะพานข้ามลำปะเทีย ต. อีสานเขต อ. เฉลิมพระเกียรติ จ. บุรีรัมย์ 2022-08-10 19:00:00 2.04 182.74 97.65 2 1 น้ำมาก เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
TBW018  อ่างเก็บน้ำคูขาด ต. ประทัดบุ อ. ประโคนชัย จ. บุรีรัมย์ 2022-08-10 19:00:00 - 187.61 - 0.6 0.2 รอสำรวจเพิ่มเติม ทรงตัว ทำงานปกติ
TBW033  ลำเซบาย ต. สวาท อ. เลิงนกทา จ. ยโสธร 2022-08-10 19:00:00 3.65 143.92 83.07 0 0 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
ลุ่มน้ำยม
DIV001  คลองผันน้ำยม-น่าน1 ต. ในเมือง อ. สวรรคโลก จ. สุโขทัย 2022-08-10 18:50:00 6.11 59.54 59.73 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
DIV002  คลองผันน้ำยม-น่าน2 ต. ท่าช้าง อ. พรหมพิราม จ. พิษณุโลก 2022-08-10 19:00:00 5.14 41.64 64.96 17.8 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
DIV004  คลองผันน้ำยม-น่าน4 ต. งิ้วงาม อ. เมืองพิษณุโลก จ. พิษณุโลก 2022-08-10 19:00:00 2.92 37.33 33.23 16.8 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
DNP004  สะพานน้ำเงิน ต. ออย อ. ปง จ. พะเยา 2020-01-01 00:00:00 1.72 311.32 49.43 0 0 ปกติ เพิ่มขึ้น อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 952
DNP006  สะพานบ้านขุนควร ต. ควร อ. ปง จ. พะเยา 2020-01-02 17:50:00 1.99 317.91 62.78 0 0.6 ปกติ ทรงตัว อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 951
DNP019  สะพานน้ำแม่สิน ต. นาพูน อ. วังชิ้น จ. แพร่ 2022-01-27 12:50:00 - - - 0 0 - ทรงตัว หัววัดน้ำขัดข้อง 195
DNP022  สถานีโทรมาตรฯ สะพานน้ำแม่จั้วะ ต. สระ อ. เชียงม่วน จ. พะเยา 2020-01-05 20:50:00 10.50 274.11 90.17 0 3.8 น้ำมาก ลดลง อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 948
DNP024  สะพานแม่คำมี ต. ไผ่โทน อ. ร้องกวาง จ. แพร่ 2022-07-08 10:30:00 - - - 0 0 - - หัววัดน้ำขัดข้อง 33
DNP026  สะพานน้ำแม่ต้า ต. ต้าผามอก อ. ลอง จ. แพร่ 2022-07-12 10:20:00 4.37 156.17 59.62 0 0 ปกติ ทรงตัว อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 29
DNP027  สะพานแม่แคม ต. สวนเขื่อน อ. เมืองแพร่ จ. แพร่ 2022-07-08 13:00:00 - 8.51 - 9.8 0 รอสำรวจเพิ่มเติม ทรงตัว อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 33
DNP032  สะพานบ้านตึก ต. บ้านตึก อ. ศรีสัชนาลัย จ. สุโขทัย 2022-07-20 14:00:00 - - - 8.8 0 - - หัววัดน้ำขัดข้อง 21
MOU074  คลองแม่รำพัน 1 ต. เมืองเก่า อ. เมืองสุโขทัย จ. สุโขทัย 2022-08-10 19:00:00 -0.07 59.59 -2.20 0.8 1.6 น้ำน้อยวิกฤติ เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
VLGE13  ชุมแสงสงคราม ต. ชุมแสงสงคราม อ. บางระกำ จ. พิษณุโลก 2022-08-10 19:00:00 6.95 39.31 85.06 17.6 0 น้ำมาก ลดลง ทำงานปกติ
YOM001  ปง ต. ปง อ. ปง จ. พะเยา 2022-08-10 19:00:00 2.92 290.39 53.46 14.2 7.8 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
YOM002  เชียงม่วน ต. สระ อ. เชียงม่วน จ. พะเยา 2022-08-10 19:00:00 5.31 260.52 45.02 0 0 ปกติ ลดลง ทำงานปกติ
YOM003  หนองม่วงไข่ ต. น้ำรัด อ. หนองม่วงไข่ จ. แพร่ 2022-08-10 19:00:00 3.58 156.16 88.33 1.6 0 น้ำมาก เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
YOM004  เด่นชัย ต. เด่นชัย อ. เด่นชัย จ. แพร่ 2022-08-10 19:00:00 6.61 142.63 56.98 1.6 5.2 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
YOM005  ศรีสัชนาลัย ต. หาดเสี้ยว อ. ศรีสัชนาลัย จ. สุโขทัย 2022-08-10 19:00:00 4.37 62.78 32.32 24.2 3.2 ปกติ เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
YOM006  สวรรคโลก ต. ท่าทอง อ. สวรรคโลก จ. สุโขทัย 2022-08-10 19:00:00 5.07 51.89 43.73 31.8 2 ปกติ เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
YOM007  กงไกรลาศ ต. กง อ. กงไกรลาศ จ. สุโขทัย 2022-08-10 19:00:00 7.31 40.68 63.57 2.4 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
YOM008  บางระกำ ต. บางระกำ อ. บางระกำ จ. พิษณุโลก 2022-08-10 19:00:00 7.34 36.74 62.19 26.8 0 ปกติ เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
YOM009  โพธิ์ประทับช้าง ต. โพธิ์ประทับช้าง อ. โพธิ์ประทับช้าง จ. พิจิตร 2022-08-10 19:00:00 4.87 31.03 56.48 1.8 0 ปกติ เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
YOM010  เมืองแพร่ ต. ป่าแมต อ. เมืองแพร่ จ. แพร่ 2022-08-10 19:00:00 7.11 148.83 70.51 0 0 น้ำมาก ลดลง ทำงานปกติ
YOM011  งาว ต. หลวงใต้ อ. งาว จ. ลำปาง 2022-08-10 19:00:00 1.98 269.57 28.45 0.2 5 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
YOM012  เมืองสุโขทัย ต. ธานี อ. เมืองสุโขทัย จ. สุโขทัย 2022-08-10 19:00:00 5.59 47.77 57.10 1.4 0 ปกติ เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
ลุ่มน้ำวัง
TBW009  อ่างเก็บน้ำแม่เกี๋ยง ต. บ้านเอื้อม อ. เมืองลำปาง จ. ลำปาง 2022-08-10 19:00:00 - 320.75 - 0.2 23 รอสำรวจเพิ่มเติม ทรงตัว ทำงานปกติ
WAN001  สามเงา ต. วังหมัน อ. สามเงา จ. ตาก 2022-08-10 19:00:00 4.70 134.58 41.43 7.2 0 ปกติ เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
WAN002  แม่พริก ต. แม่พริก อ. แม่พริก จ. ลำปาง 2022-08-10 19:00:00 4.23 148.82 41.08 20.8 7 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
WAN003  เถิน ต. แม่ถอด อ. เถิน จ. ลำปาง 2022-08-10 19:00:00 3.36 172.32 35.27 10 0 ปกติ เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
WAN004  เกาะคา ต. วังพร้าว อ. เกาะคา จ. ลำปาง 2022-08-10 19:00:00 2.50 211.8 48.58 2.4 0 ปกติ ลดลง ทำงานปกติ
WAN005  เมืองลำปาง ต. ต้นธงชัย อ. เมืองลำปาง จ. ลำปาง 2022-08-10 19:00:00 2.73 233.92 41.03 0 21 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
ลุ่มน้ำสะแกกรัง
SKG002  เมืองอุทัยธานี ต. อุทัยใหม่ อ. เมืองอุทัยธานี จ. อุทัยธานี 2022-08-10 19:00:00 5.21 15.75 73.16 2.8 1 น้ำมาก ลดลง ทำงานปกติ
SKG003  สะพานต้นน้ำ (เกาะแก้ว-ตลิ่งสูง) ต. ปางมะค่า อ. ขาณุวรลักษบุรี จ. กำแพงเพชร 2022-08-10 19:00:00 14.89 117.23 94.36 4 5 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
SKG004  สะพานแม่เล่ย์ ต. แม่เล่ย์ อ. แม่วงก์ จ. นครสวรรค์ 2022-08-10 19:00:00 22.08 133.99 89.47 1.2 0.2 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
SKG005  สะพานแม่วงก์ ต. ปางมะค่า อ. ขาณุวรลักษบุรี จ. กำแพงเพชร 2022-08-10 19:00:00 0.02 108.93 0.35 2.4 19.6 น้ำน้อยวิกฤติ ลดลง ทำงานปกติ
SKG007  คลองกลาง ต. ศาลเจ้าไก่ต่อ อ. ลาดยาว จ. นครสวรรค์ 2022-08-10 19:00:00 2.36 72.67 62.27 1.4 0.8 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
ลุ่มน้ำสาละวิน
PAI001  เมืองแม่ฮ่องสอน ต. ปางหมู อ. เมืองแม่ฮ่องสอน จ. แม่ฮ่องสอน 2022-08-10 19:00:00 2.53 202.29 40.73 14 0.6 ปกติ ลดลง ทำงานปกติ
PAI002  ปาย ต. เวียงเหนือ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 2022-08-10 19:00:00 3.13 501.03 36.54 6.4 0 ปกติ เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
ลุ่มน้ำเจ้าพระยา
BKK001  คลองลาดพร้าว ท้ายปตร.คลอง2 ต. สายไหม อ. สายไหม จ. กรุงเทพมหานคร 2022-08-10 19:00:00 2.83 0.93 63.41 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
BKK002  คลองเปรมประชากร หลักหก ต. หลักหก อ. เมืองปทุมธานี จ. ปทุมธานี 2022-08-10 19:00:00 1.87 0.5 70.20 0.2 0 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
BKK003  คลองมหาสวัสดิ บางกรวย-สวนผัก ต. ตลิ่งชัน อ. ตลิ่งชัน จ. กรุงเทพมหานคร 2022-08-10 19:00:00 4.92 1.82 95.16 0.2 0 น้ำมาก เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
BKK004  คลองทวีวัฒนา ท้ายปตร.ทวีวัฒนา ต. ศาลาธรรมสพน์ อ. ทวีวัฒนา จ. กรุงเทพมหานคร 2022-08-10 19:00:00 2.64 0.8 81.06 0 0 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
BKK005  คลองภาษีเจริญ เพชรเกษม69 ต. หลักสอง อ. บางแค จ. กรุงเทพมหานคร 2022-08-10 19:00:00 1.89 0.28 62.58 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
BKK007  คลองอ้อมนนท์ บางใหญ่ (ถนนบางกรวย-ไทรน้อย) ต. บางม่วง อ. บางใหญ่ จ. นนทบุรี 2022-08-10 19:00:00 3.96 1.24 86.67 0 0 น้ำมาก เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
BKK008  คลองแสนแสบ บางกะปิ ต. หัวหมาก อ. บางกะปิ จ. กรุงเทพมหานคร 2022-08-10 19:00:00 5.38 0.01 86.09 0 0 น้ำมาก เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
BKK013  คลองระพีพัฒน์แยกใต้ หนองเสือ ต. นพรัตน์ อ. หนองเสือ จ. ปทุมธานี 2022-08-10 19:00:00 3.06 2.48 67.40 1.8 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
BKK018  คลองพระพิมล (ไทรน้อย) ต. ไทรน้อย อ. ไทรน้อย จ. นนทบุรี 2022-08-10 19:00:00 3.78 1.74 62.07 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
BKK019  คลองนราภิรมย์ (บางเลน) ต. นราภิรมย์ อ. บางเลน จ. นครปฐม 2022-08-10 19:00:00 3.33 1.74 60.00 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
BKK020  คลองลาดพร้าว ปากคลอง2สายใต้ ต. ลาดพร้าว อ. ลาดพร้าว จ. กรุงเทพมหานคร 2022-08-10 19:00:00 2.40 1.39 43.90 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
BKK021  คลองลาดพร้าว วัดบางบัว ต. อนุสาวรีย์ อ. บางเขน จ. กรุงเทพมหานคร 2022-08-10 19:00:00 1.90 1.57 75.10 0 0 น้ำมาก เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
CAN001  คลองระพีพัฒน์แยกตก ต. คลองเจ็ด อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 2022-08-10 19:00:00 3.11 2.47 59.80 1 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
CPY001  สะพานเดชาติวงศ์ ต. ปากน้ำโพ อ. เมืองนครสวรรค์ จ. นครสวรรค์ 2022-08-10 19:00:00 12.36 20.24 67.98 7.4 0 ปกติ เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
CPY002  พยุหะคีรี ต. ท่าน้ำอ้อย อ. พยุหะคีรี จ. นครสวรรค์ 2022-08-10 19:00:00 6.05 16.23 54.24 3.4 10.6 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
CPY003  ปตร.มโนรมย์ ต. วัดโคก อ. มโนรมย์ จ. ชัยนาท 2022-08-10 19:00:00 4.20 15.31 49.43 2.2 0.2 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
CPY004  สะพานธรรมจักร(วัดธรรมามูล) ต. ธรรมามูล อ. เมืองชัยนาท จ. ชัยนาท 2022-08-10 19:00:00 13.24 16.35 91.78 0.6 0 น้ำมาก เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
CPY005  สรรพยา ต. โพนางดำออก อ. สรรพยา จ. ชัยนาท 2022-08-10 19:00:00 6.22 9.23 50.71 4.4 5 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
CPY006  อินทร์บุรี ต. อินทร์บุรี อ. อินทร์บุรี จ. สิงห์บุรี 2022-08-01 09:40:00 5.54 6.96 40.51 14 0 ปกติ ทรงตัว อุปกรณ์หรือไฟฟ้าขัดข้อง 9
CPY007  พรหมบุรี ต. พรหมบุรี อ. พรหมบุรี จ. สิงห์บุรี 2022-08-10 19:00:00 - - - 0.4 0 - ทรงตัว หัววัดน้ำขัดข้อง
CPY008  เมืองอ่างทอง ต. บางแก้ว อ. เมืองอ่างทอง จ. อ่างทอง 2022-08-10 19:00:00 7.82 3.42 59.35 1.4 0.8 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
CPY009  คลองบางหลวง ต. บางหลวงโดด อ. บางบาล จ. พระนครศรีอยุธยา 2022-08-10 19:00:00 7.36 2.96 84.52 0.2 0 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
CPY010  คลองบางบาล ต. ไทรน้อย อ. บางบาล จ. พระนครศรีอยุธยา 2022-08-10 19:00:00 4.67 3.49 66.53 0.2 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
CPY011  พระนครศรีอยุธยา ต. ภูเขาทอง อ. พระนครศรีอยุธยา จ. พระนครศรีอยุธยา 2022-08-10 19:00:00 7.61 2.09 71.89 0.2 0 น้ำมาก เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
CPY012  บางปะอิน ต. ขนอนหลวง อ. บางปะอิน จ. พระนครศรีอยุธยา 2022-08-10 19:00:00 9.97 1.38 89.00 0 0 น้ำมาก เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
CPY013  บางไทร ต. โพแตง อ. บางไทร จ. พระนครศรีอยุธยา 2022-08-10 19:00:00 12.93 1.65 92.61 0.2 0 น้ำมาก เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
CPY014  สะพานนวลฉวี ต. บ้านใหม่ อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 2022-08-10 19:00:00 14.76 1.45 93.38 0.2 0 น้ำมาก เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
CPY015  สะพานกรุงเทพ ต. ดาวคะนอง อ. ธนบุรี จ. กรุงเทพมหานคร 2022-08-10 19:00:00 - - - 0.6 0 - ทรงตัว หัววัดน้ำขัดข้อง
CPY016  คลองพระยาบรรลือ ต. สามเมือง อ. ลาดบัวหลวง จ. พระนครศรีอยุธยา 2022-08-10 19:00:00 2.96 1.47 59.22 0.2 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
CPY017  เสนา ต. เจ้าเสด็จ อ. เสนา จ. พระนครศรีอยุธยา 2022-08-10 19:00:00 3.57 1.92 68.21 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
FROC01  ฟิวเจอร์ฯรังสิต ต. รังสิต อ. ธัญบุรี จ. ปทุมธานี 2022-08-10 19:00:00 4.04 1.13 81.08 0 0 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
FROC02  ท้ายไซฟอน ปตร.พระธรรมราชา ต. บึงน้ำรักษ์ อ. ธัญบุรี จ. ปทุมธานี 2022-08-10 19:00:00 2.20 1.6 67.46 1 0 ปกติ เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
GLF001  ป้อมพระจุลจอมเกล้า ต. แหลมฟ้าผ่า อ. พระสมุทรเจดีย์ จ. สมุทรปราการ 2022-08-10 19:00:00 3.24 1.67 94.49 1.6 0 น้ำมาก ลดลง ทำงานปกติ
HDA004  คลองช่องสะเดา ต. อุทัย อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 2022-08-10 19:00:00 1.44 1.67 51.43 0.2 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
HDA005  วัดขนอนใต้ ต. บ้านกรด อ. บางปะอิน จ. พระนครศรีอยุธยา 2022-08-10 19:00:00 3.51 1.54 77.93 0.2 0 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
LBI001  บางปะหัน ต. โพธิ์สามต้น อ. บางปะหัน จ. พระนครศรีอยุธยา 2022-08-10 19:00:00 7.48 3.06 82.14 6 1.4 น้ำมาก เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
LBI002  เมืองลพบุรี ต. โพธิ์เก้าต้น อ. เมืองลพบุรี จ. ลพบุรี 2022-08-10 19:00:00 6.04 5.21 82.17 1.4 0 น้ำมาก ลดลง ทำงานปกติ
TB0004  คลองแม่น้ำใน ต. หนองหมู อ. วิหารแดง จ. สระบุรี 2022-08-10 19:00:00 - 3.03 - 1.6 0 รอสำรวจเพิ่มเติม ลดลง ทำงานปกติ
THA001  สะพานคง-ศุข ศรีสวัสดิ์ ต. หาดท่าเสา อ. เมืองชัยนาท จ. ชัยนาท 2022-08-10 19:00:00 5.50 15.53 58.61 1 14.2 ปกติ เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
THA002  สรรคบุรี (แม่น้ำน้อย) ต. เที่ยงแท้ อ. สรรคบุรี จ. ชัยนาท 2022-08-10 19:00:00 5.95 11.4 63.53 1.2 4 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
ลุ่มน้ำเพชรบุรี
GLF003  บางตะบูน ต. บางตะบูนออก อ. บ้านแหลม จ. เพชรบุรี 2022-08-10 18:50:00 7.63 1.86 87.03 0.2 2.2 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
PCH001  เมืองเพชรบุรี ต. ต้นมะม่วง อ. เมืองเพชรบุรี จ. เพชรบุรี 2022-08-10 19:00:00 1.11 0.74 17.42 1.2 2.6 น้ำน้อย เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
PCH002  แก่งกระจาน ต. วังจันทร์ อ. แก่งกระจาน จ. เพชรบุรี 2022-08-10 19:00:00 0.98 18.09 16.09 0.6 0.6 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
PCH003  ท่ายาง ต. กลัดหลวง อ. ท่ายาง จ. เพชรบุรี 2022-08-10 19:00:00 2.30 24.13 54.05 0.8 0 ปกติ เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
ลุ่มน้ำแม่กลอง
KRN001  เมืองกาญจนบุรี ต. แก่งเสี้ยน อ. เมืองกาญจนบุรี จ. กาญจนบุรี 2022-08-10 19:00:00 4.28 24.56 79.19 0.4 0 น้ำมาก เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
KRN002  ไทรโยค ต. ลุ่มสุ่ม อ. ไทรโยค จ. กาญจนบุรี 2022-08-10 19:00:00 5.79 35.8 35.08 0.2 0 ปกติ เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
KRN004  ลิ่นถิ่น ต. ไทรโยค อ. ไทรโยค จ. กาญจนบุรี 2022-08-10 19:00:00 1.13 60.98 10.59 2.6 0 น้ำน้อย เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
MKG005  บ้านแพ้ว ต. หนองบัว อ. บ้านแพ้ว จ. สมุทรสาคร 2022-08-10 19:00:00 2.57 0.27 78.96 0.2 0 น้ำมาก เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
MKG006  พระรามสอง ต. แม่กลอง อ. เมืองสมุทรสงคราม จ. สมุทรสงคราม 2022-08-10 19:00:00 13.37 1.51 96.54 0.2 0.6 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
RAJ001  โพธาราม ต. เจ็ดเสมียน อ. โพธาราม จ. ราชบุรี 2022-08-10 19:00:00 4.74 1.65 43.51 0 0 ปกติ เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
RAJ002  บ้านโป่ง ต. เบิกไพร อ. บ้านโป่ง จ. ราชบุรี 2022-08-10 19:00:00 4.04 4.17 34.51 0.2 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
RAJ003  สวนผึ้ง ต. สวนผึ้ง อ. สวนผึ้ง จ. ราชบุรี 2022-08-10 19:00:00 0.82 95.04 9.61 0.2 5.6 น้ำน้อยวิกฤติ ทรงตัว ทำงานปกติ
ลุ่มน้ำโขง
AIT002  สะพานลำน้ำเลย ต. เชียงคาน อ. เชียงคาน จ. เลย 2022-08-10 19:00:00 7.08 203.54 69.71 8.4 1.2 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
AIT003  สะพานห้วยน้ำฮวย ต. บ้านม่วง อ. สังคม จ. หนองคาย 2022-08-10 19:00:00 3.15 170.15 37.69 1.8 1.2 ปกติ เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
AIT004  สะพานห้วยหลวง ต. วัดหลวง อ. โพนพิสัย จ. หนองคาย 2022-08-10 19:00:00 5.13 155.85 37.94 10.6 0.4 ปกติ เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
AIT005  สะพานห้วยบังบาต ต. หนองเดิ่น อ. บุ่งคล้า จ. บึงกาฬ 2022-08-10 19:00:00 6.98 146.67 58.16 5.2 2.4 ปกติ ลดลง ทำงานปกติ
AIT006  สะพานหาดกวน-อุ่มไผ่พัฒนา ต. ไชยบุรี อ. ท่าอุเทน จ. นครพนม 2022-08-10 19:00:00 9.14 139.68 63.76 10.4 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
AIT007  สะพานห้วยบังฮวก ต. ดอนนางหงส์ อ. ธาตุพนม จ. นครพนม 2022-08-10 19:00:00 4.39 135.17 37.74 0 0 ปกติ ลดลง ทำงานปกติ
AIT008  สะพานห้วยมุก ต. มุกดาหาร อ. เมืองมุกดาหาร จ. มุกดาหาร 2022-08-10 19:00:00 3.77 130.2 36.51 23.8 0.2 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
AIT009  สะพานบังอี่ ต. โพธิ์ไทร อ. ดอนตาล จ. มุกดาหาร 2022-08-10 19:00:00 6.16 128.39 64.58 32.6 14.2 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
AIT010  สะพานห้วยปากแซง ต. พะลาน อ. นาตาล จ. อุบลราชธานี 2022-08-10 19:00:00 9.57 118.57 77.18 18.8 0 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
AIT011  สะพานข้ามน้ำมูล ต. โขงเจียม อ. โขงเจียม จ. อุบลราชธานี 2022-08-10 19:00:00 11.33 98.08 69.11 7 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
CHR002  เทิง ต. เวียง อ. เทิง จ. เชียงราย 2022-08-10 19:00:00 6.44 362.46 58.67 0.2 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
CHR003  แม่จัน ต. แม่จัน อ. แม่จัน จ. เชียงราย 2022-08-10 19:00:00 1.89 409.89 47.19 0.2 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
FOP014  สะพานลำน้ำยาม ต. อากาศ อ. อากาศอำนวย จ. สกลนคร 2022-08-10 19:00:00 8.19 149.83 75.51 0 0 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
KON001  วังสะพุง ต. วังสะพุง อ. วังสะพุง จ. เลย 2022-08-10 19:00:00 4.38 242.26 48.60 18.2 0.2 ปกติ เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
KON002  เมืองเลย ต. ชัยพฤกษ์ อ. เมืองเลย จ. เลย 2022-08-10 19:00:00 5.43 233.74 55.01 28.8 0.8 ปกติ เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
KON003  สุวรรณคูหา ต. นาสี อ. สุวรรณคูหา จ. หนองบัวลำภู 2022-08-10 19:00:00 3.42 198.5 83.25 5.2 0.2 น้ำมาก ลดลง ทำงานปกติ
KON004  เมืองอุดรธานี ต. หมูม่น อ. เมืองอุดรธานี จ. อุดรธานี 2022-08-10 19:00:00 3.55 168.61 59.65 0 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
KON005  บ้านดุง ต. นาคำ อ. บ้านดุง จ. อุดรธานี 2022-08-10 19:00:00 8.75 160.9 97.72 6 0 น้ำมาก เพิ่มขึ้น ทำงานปกติ
PYO001  ท้ายกว๊านพะเยา ต. เวียง อ. เมืองพะเยา จ. พะเยา 2022-08-10 19:00:00 2.88 390.12 54.46 0.6 0 ปกติ ลดลง ทำงานปกติ
SKM001  อากาศอำนวย ต. โพนงาม อ. อากาศอำนวย จ. สกลนคร 2022-08-10 19:00:00 9.23 141.1 83.97 0 0 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
SKM003  บ้านม่วง ต. ห้วยหลัว อ. บ้านม่วง จ. สกลนคร 2022-08-10 19:00:00 4.05 149.79 44.69 2 0 ปกติ ลดลง ทำงานปกติ
SKM004  ศรีสงคราม ต. ศรีสงคราม อ. ศรีสงคราม จ. นครพนม 2022-08-10 19:00:00 7.09 137.88 54.93 12.4 0.2 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
SKM005  สว่างแดนดิน ต. โพนสูง อ. สว่างแดนดิน จ. สกลนคร 2022-08-10 19:00:00 5.99 154.35 76.07 1.2 0 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
TBW023  คลองแม่พุง ต. ป่าแงะ อ. ป่าแดด จ. เชียงราย 2022-08-07 12:00:00 2.97 382.34 58.70 0.2 0 ปกติ ทรงตัว ระบบสื่อสารขัดข้อง
TBW024  สะพานอิงอุดม ต. ศรีดอนชัย อ. เชียงของ จ. เชียงราย 2022-08-10 19:00:00 6.32 341.7 45.46 0.4 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
TBW027  ลำน้ำอูน ต. สว่าง อ. พรรณานิคม จ. สกลนคร 2022-08-10 19:00:00 5.45 153.68 82.41 6.2 0 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
TBW028  บ้านโพธิ์ชัยทอง ต. อากาศ อ. อากาศอำนวย จ. สกลนคร 2022-08-10 19:00:00 6.47 149.39 85.48 1 0 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
TBW030  ลำน้ำพุง ต. เต่างอย อ. เต่างอย จ. สกลนคร 2022-08-10 19:00:00 2.35 169.37 27.26 0.6 0 น้ำน้อย ลดลง ทำงานปกติ
TBW032  ลำน้ำก่ำ ต. หนองบ่อ อ. นาแก จ. นครพนม 2022-08-10 19:00:00 5.33 147.67 53.09 14.6 0 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
ลุ่มน้ำโตนเลสาป
SKE003  คลองพรหมโหด ต. บ้านใหม่หนองไทร อ. อรัญประเทศ จ. สระแก้ว 2022-08-10 19:00:00 - - - 1.4 22.6 - เพิ่มขึ้น หัววัดน้ำขัดข้อง
TON001  ตาพระยา ต. ทัพเสด็จ อ. ตาพระยา จ. สระแก้ว 2022-08-10 19:00:00 2.41 58.1 74.05 0.2 9.8 น้ำมาก ทรงตัว ทำงานปกติ
TON002  โป่งน้ำร้อน ต. หนองตาคง อ. โป่งน้ำร้อน จ. จันทบุรี 2022-08-10 19:00:00 6.34 104.46 69.40 3 6 ปกติ ทรงตัว ทำงานปกติ
ลุ่มน้ำ
MOU032  สะพานน้ำกอน บ้านพญาแก้ว ต. พญาแก้ว อ. เชียงกลาง จ. น่าน 2022-08-10 19:00:00 0.45 266.29 18.07 0 0 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
MOU033  สะพานแม่น้ำว้า บ้านบ่อหยวก ต. บ่อเกลือเหนือ อ. บ่อเกลือ จ. น่าน 2022-08-10 19:00:00 0.44 846.17 16.62 4.8 0 น้ำน้อย ลดลง ทำงานปกติ
MOU038  สะพานห้วยน้ำสาย ต. ตาลชุม อ. ท่าวังผา จ. น่าน 2022-08-10 19:00:00 0.25 263.85 9.78 1.6 0.2 น้ำน้อยวิกฤติ ทรงตัว ทำงานปกติ
MOU045  สะพานน้ำว้า บ้านน้ำว้า ต. น้ำพาง อ. แม่จริม จ. น่าน 2022-08-10 19:00:00 3.56 244.9 29.90 3.2 6.2 น้ำน้อย ทรงตัว ทำงานปกติ
MOU048  สะพานห้วยแม่ถาบ้านปาหุ่ง ต. ยาบหัวนา อ. เวียงสา จ. น่าน 2022-08-10 19:00:00 0.24 290.29 4.26 0 20.4 น้ำน้อยวิกฤติ ลดลง ทำงานปกติ
MOU053  สะพานน้ำมวบ บ้านน้ำมวบ ต. น้ำมวบ อ. เวียงสา จ. น่าน 2022-08-10 19:00:00 0.34 291.54 8.35 5.6 4.6 น้ำน้อยวิกฤติ ทรงตัว ทำงานปกติ
MOU073  สะพานแม่ตื่น ต. แม่ตื่น อ. แม่ระมาด จ. ตาก 2022-08-10 18:30:00 - - - - 0.2 - ทรงตัว หัววัดน้ำขัดข้อง